நம்பிக்கை
இந்த நொடி
இந்த புள்ளியில்
..
வேறேதுமில்லை
என்னிடம்
..
நின்னைத் தவிர.

ஆனால்
நீ போதும்.
..
வாழ்வதற்கு.
~.~. ஜெ.சி. நித்யா ~.~.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ஜெ.சி. நித்யா

My Photo
கனவுகளில் மட்டுமே நிஜமாய் வாழ்கின்ற ஒரு ஜீவன்... a dreamer, an idealist and most of all, a simple girl who desires to know more and more of the One who loved like no other, my precious Lord Jesus Christ.