வழித்துணை

செல்லும் வழி அறியாமல்
சேரும் இடம் புரியாமல்

போகும் வேகம் உணராமல்
பார்க்கும் விழிகள் நோக்காமல்

தாயின் தோள் சரிந்து
உலகம் மறந்து

தூங்கும் சிறு குழந்தையின்
இமைகளுக்குள் படர்ந்திருக்கிறது


உன் மீதான என் நம்பிக்கை.~.~. JC நித்யா ~.~.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ஜெ.சி. நித்யா

My Photo
கனவுகளில் மட்டுமே நிஜமாய் வாழ்கின்ற ஒரு ஜீவன்... a dreamer, an idealist and most of all, a simple girl who desires to know more and more of the One who loved like no other, my precious Lord Jesus Christ.